Algemene inschrijfvoorwaarden

Algemene inschrijfvoorwaarden van Typeschool Els Bredewoud

 1. Door het verzenden van het online-aanmeldingsformulier verklaart de (ouder/verzorger van de) cursist een cursusovereenkomst aan te gaan met Typeschool Els Bredewoud.
 2. Na de datum van verzending heeft de (ouder/verzorger van de) cursist veertien dagen bedenktijd om de cursus kosteloos te annuleren.
 3. Na aanmelding volgt een bevestiging door Typeschool Els Bredewoud en worden nadere gegevens omtrent lestijden en betaling verstrekt.
 4. De eerste termijnbetaling van de cursus dient vóór aanvang van de eerste les te zijn voldaan.
 5. Het niet volgen van de lessen door de cursist geeft geen ontheffing van de betalingsverplichtingen.
 6. Reeds betaalde cursusgelden worden niet gerestitueerd.
 7. Indien niet aan de betalingsverplichting wordt voldaan kunnen extra administratiekosten in rekening gebracht worden evenals eventuele incassokosten.
 8. De cursist dient telefonisch of per mail afgemeld te worden indien deze niet aanwezig kan zijn bij een les.
 9. Mocht een les door overmacht niet door kunnen gaan dan wordt geprobeerd deze les op een later tijdstip in te halen.
 10. Het lesmateriaal is eigendom van Typeschool Els Bredewoud. Verwacht wordt dat cursisten hier netjes mee omgaan en dat al het lesmateriaal aan het einde van de cursus weer ingeleverd wordt. Bij gebreke hiervan worden kosten in rekening gebracht.
 11. Gedurende de lessen maakt de cursist gebruik van computerapparatuur op de leslocatie en thuis dient de cursist te oefenen op een eigen computer/laptop met internetverbinding.
 12. Aansluitend aan de cursus kan er een examen afgelegd worden, afgenomen door de landelijke examenvereniging VSLM/CBT. Hiervoor worden extra kosten in rekening gebracht. Typeschool Els Bredewoud heeft een adviserende rol met betrekking tot deelname aan het examen. Bij afzien van deelname aan het examen wordt het eventueel betaalde examengeld gerestitueerd.
 13. Schade door opzet of door onoordeelkundig gebruik aan apparatuur/materiaal komt voor rekening van de cursist.
 14. De (ouders/verzorgers van de) cursist zijn/is verplicht om een eventuele mailadreswijziging of telefoonnummerwijziging door te geven aan Typeschool Els Bredewoud.
 15. Bij eventuele klachten of ontevredenheid kan een klacht ingediend worden bij Typeschool Els Bredewoud. Klachten zullen zo snel mogelijk worden behandeld. Wanneer klachten niet door Typeschool Els Bredewoud kunnen worden opgelost zal een derde ingeschakeld worden, te weten de arbitragecommissie van de VSLM/CBT. De uitslag hiervan zal bindend zijn.

Deze voorwaarden gelden vanaf 1 juni 2018.